Krisledning

mPowerment stärker organisationers förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser genom anpassad utbildning, övning och stöd inom krisledning.

Vi hjälper er att utveckla en effektiv krisledning och stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Utveckling av krisledning bör byggas upp i flera steg. Hur vi gör det utgår helt från er situation och era förutsättningar, och framför allt: de mål ni vill uppnå.

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

VÅRT ERBJUDANDE INOM KRISLEDNING

UTBILDNING

Läs mer

Läs mer

ÖVNING

Läs mer

Läs mer

STÖD

Läs mer

Läs mer

UTBILDNING

Krisledning handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Våra krisledningsutbildningar hjälper dig och din organisation att bli bättre rustade. 

mPowerments stabsutbildningar ger dig tillgång till de mest effektiva verktygen för ett professionellt ledningsarbete. Vår stabs- och ledningsmetodik fungerar oavsett verksamhet, storlek på organisation eller vad som orsakat krisen.

Alla våra utbildningar inom krisledning och krishantering följer MSB:s riktlinjer ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”. Innehåll och upplägg på utbildningarna anpassas i samråd med uppdragsgivaren utifrån syfte, mål och målgrupp.

Övriga tjänster inom krisledning
Övning
Stöd

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Utbildning i stabsmetodik Läs mer

Våra stabsmetodikutbildningar ger dig och din krisledningsgrupp/stab tillgång till de mest effektiva verktygen och metoderna för att möjliggöra ett professionellt ledningsarbete i en kaotisk situation.

Verktygen är tillämpbara både i händelse av kriser likväl i det vardagliga ledningsarbetet – oberoende av organisation, situation eller händelse.

Se även vår öppna utbildning i stabsmetodik

Stabschefsutbildning Läs mer

Att på ett effektivt sätt leda ett stabsarbete kräver flerstegstänkande och analys, där arbetet måste fortlöpa trots ett förändrat och oförutsägbart händelseförlopp.

Utbildningen ger dig som stabschef eller chef för en krisorganisation de rätta verktygen för att bedriva effektivt stabsarbete. Så effektivt att det med stor sannolikhet gör en betydande skillnad på krisens inverkan på verksamheten.

Se även vår öppna utbildning i stabsmetodik

Beslutsfattning och ledarskap i svåra situationer Läs mer

Att fatta beslut och fatta rätt beslut är av avgörande betydelse för effektiv krishantering. Utbildningen syftar till att skapa en ökad förståelse för mänskliga krisreaktioner och att utveckla förmågan att fatta beslut under stress.

Utbildning för krisledningsnämnd Läs mer

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Denna utbildning syftar till att utveckla organisationens förmåga att hantera extraordinära händelser där Krisledningsnämnden är aktiverad (kommun/landsting).

Gemensamma grunder för samverkan och ledning Läs mer

“Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” är ett aktörsgemensamt sätt att tänka och arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

mPowerment är utbildade handledare i konceptet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi kan hjälpa er med utbildning och implementering av grunderna samt integrera den nya terminologin i era befintliga planer.

ÖVNING

Krisövning är en central del i det systematiska säkerhetsarbetet för att utveckla och testa förmågor samt identifiera brister. Inga instruktioner, kunskaper eller krispärmar fungerar förrän de har övats.

All erfarenhet visar att verksamheter som övar kontinuerligt blir bättre på att hantera allvarliga händelser och kriser. Vi på mPowerment vet att det aldrig är en fråga ”om” det händer utan det handlar om ”när” det händer.

Vi planerar, genomför och utvärderar krisövningar i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov. Övningsformatet kan vara allt från lärande seminarieövning (diskussionsövning) till prövande och realistisk simuleringsövning i realtid med verklighetstroget motspel.

Inriktning för övningen anpassas i samråd utifrån övningens syfte, mål och målgrupp.

Övriga tjänster inom krisledning
Utbildning
Stöd

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Larm- och startövning Läs mer

Syftet är att öva förmågan att aktivera, larma in och bygga upp krisorganisationen utifrån händelsens art.

Beslutsövning Läs mer

En beslutsövning används främst för att öva beslutsprocessen inom en organisation, det vill säga förmågan att under tidspress fatta tidiga och tydliga beslut.

Stabsövning Läs mer

En stabsövning syftar till att öva förmågan att arbeta med interna berednings-, stabs- och informationsrutiner för att skapa en gemensam lägesuppfattning och föreslå beslut, inriktning och prioriterade åtgärder.

Samverkansövning Läs mer

I en samverkansövning övas främst inriktning och samordning genom samverkan. De aktörer på olika ledningsnivåer som berörs av en kris behöver öva tillsammans för att kunna samverka i en verklig krissituation.

STÖD

En allvarlig händelse eller kris kan få förödande konsekvenser för en organisation. Hur väl förberedda vi är och hur vi agerar är direkt avgörande för hur vi kommer att påverkas av situationen. För krisen kommer, förr eller senare. Stor eller liten.

Vi hjälper er att få nödvändig förståelse för riskhantering och krisledning och erbjuder rådgivning och stöd genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Övriga tjänster inom krisledning
Utbildning
Övning

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Före krisen: Analys och planer Läs mer

Innan krisen inträffat har man tid att förbereda sig.  Vi hjälper organisationer att reducera riskerna och minska sårbarheten i kritiska delar av verksamheten. Vi bistår er i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov.

mPowerment kan hjälpa er med att:

  • utarbeta risk- och sårbarhetsanalys
  • utforma organisation för krishantering
  • utveckla rutiner och arbetssätt
  • ta fram krisplan, handlingsplaner och checklistor
  • utforma strategisk utbildnings- och övningsplan
Under krisen: Ledningsstöd (second opinion) Läs mer

Vi kan stödja organisationer på plats som ledningsstöd vid en krissituation för att utveckla krisledningens struktur och rutiner samt även bistå som bollplank i fråga om prioriteringar och beslutsfattande (second opinion).

Vi har inte svaren på alla frågor men vi har gedigen erfarenhet av att agera i krissituationer. På så sätt kan vi utgöra ett stöd och bollplank som reducerar stressen och hjälper er att fokusera på rätt saker.

Efter krisen: Utvärdering Läs mer

Behöver ni stöd, utredning och utvärdering efter en krissituation? Vi hjälper er utvärdera krishanteringsarbetet som grund för fortsatt utveckling av krishanteringsförmågan. Vi kan också hjälpa er utveckla rutiner för att själva kunna ta till vara på och återkoppla vunna erfarenheter i organisationen.

SAGT OM MPOWERMENT

Vi har sedan 2009 samarbetat med mPowerment för att skapa en stabil och lättanvänd metodik att grunda vårt arbete på. Utbildningarna är uppskattade hos såväl politiker som tjänstemän. Deltagarna återkommer ofta till fördelen med att metodiken även kan användas i vardagen.

Helena Westman, säkerhetssamordnare Mjölby och Boxholms kommuner

SAGT OM MPOWERMENT

Ett par veckor efter stabsutbildningen fick vi anledning att testa kunskaperna i skapt läge. De inblandade påtalade vid upprepade tillfällen vilken bra metod det var. Utbildningen var värd sin vikt i guld och jag kan verkligen rekommendera den.

Eva Persson, kanslichef Karlskoga kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Mycket givande dagar på utbildningen i stabs- och ledningsmetodik. Kursen är att ses som en brandövning – lika självklar.

Jan-Åke Filipsson, avdelningschef Region Halland

SAGT OM MPOWERMENT

Med erfarenheter och lärdomar från utbildningarna finns förutsättningar för ett effektivare arbetssätt med kortare möten och bättre nyttjande av tiden, inte bara i kris utan också i vardagen.

Jonas Birgestam, säkerhetssamordnare Motala kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Nyttan med utbildningarna känns som stor! mPowerment har visat sig vara mycket kompetenta inom området krisledning. Vi försöker att använda kunskapen i vardagen, vid skarpa händelser och vid våra övningar.

Sören Berggren, security manager BAE Systems Hägglunds

Aktuellt

10 december, 2018 av Carl Magnusson

TIPS: PRIORITERA RÄTT I KRISEN

Nästa gång du behöver prioritera i din vardag eller krisorganisationen står inför stora utmaningar i en kritisk situation; Ställ dig frågan: vad är nödvändigt, angeläget respektive önskvärt.
30 oktober, 2018 av Linda Magnusson

JOBBA PROAKTIVT – FÖREKOM MEDIAS GRANSKNING

Förutsättningarna för att undvika mediekriser är i grund och botten att jobba proaktivt med öppenhet och transparens. Att själva belysa problem på sina egna villkor, istället för att vänta in medias granskning och behöva svara på frågor utifrån deras agenda.
26 september, 2018 av Linda Magnusson

ETT EXEMPEL PÅ BRA KRISKOMMUNIKATION

Genom att de kommunicerat snabbt, öppet och ansvarstagande är chansen nu större att företaget undviker den förtroendekris som annars skulle vara ett faktum efter ett sådant här avslöjande.

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!