fbpx

Krisledning

mPowerment stärker organisationers förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser genom anpassad utbildning, övning och stöd inom stabsmetodik och krisledning.

Vi hjälper er att utveckla en effektiv krisledning och stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen. Vi har gedigen erfarenhet och har stärkt krishanteringsförmågan hos en stor del av aktörerna i det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå.

Utveckling av krishanteringsförmåga och krisberedskap bör byggas upp i flera steg. Hur vi gör det utgår helt från er situation och era förutsättningar, och framför allt: de mål ni vill uppnå.

 

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

VÅRT ERBJUDANDE INOM KRISLEDNING

STABSMETODIK

Läs mer

Läs mer

KRISÖVNING

Läs mer

Läs mer

STÖD

Läs mer

Läs mer

STABSMETODIK

Krisledning handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Våra krisledningsutbildningar hjälper dig och din organisation att bli bättre rustade.

Våra stabsutbildningar ger dig tillgång till de mest effektiva verktygen för ett professionellt ledningsarbete – över hela hotskalan. Stabs- och ledningsmetodiken kan tillämpas som stöd för ledning och samordning såväl i vardagen som vid allvarliga händelser och kriser. Metodiken och verktygen fungerar oavsett verksamhet, storlek på organisation eller vad som orsakat krisen.

Utbildningarnas innehåll och upplägg anpassas utifrån organisationens mål och behov. Våra utbildningar kan även genomföras digitalt (på distans) i anpassad form.

Övriga tjänster inom krisledning
Krisövning
Stöd

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Grundutbildning i stabsmetodik Läs mer

Staben har som uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå inriktning och samordning. En gemensam syn på ledningsstödets arbete samt en organiserad stabsarbetsform ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Vår grundutbildning i stabsmetodik ger dig och din krisledningsgrupp/stab tillgång till de mest effektiva verktygen och metoderna för att möjliggöra ett professionellt ledningsarbete i en kaotisk situation.

Utbildningen utgår ifrån ett gemensamt synsätt på stabsarbete inom det svenska krishanteringssystemet. Konceptet utgör idag grunden för stabsarbete bland krishanteringssystemets aktörer som stöd vid hantering av samhällsstörningar.

Metodiken och verktygen kan tillämpas som stöd för ledning och samordning såväl i vardagen som vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Se även vår öppna stabschefsutbildning.

Funktionsspecifika fördjupningsutbildningar Läs mer

Staben har som uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå inriktning och samordning. Dessa fördjupningsutbildningar syftar till att utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens i form av metoder och verktyg för att på ett effektivt sätt kunna hantera det funktionsspecifika uppdraget.

Exempel på våra funktionsspecifika utbildningar:

 • Analys
 • Logistik
 • Genomförande
 • Kommunikation
 • Dokumentation
 • Samverkan
Stabschefsutbildning Läs mer

Att på ett effektivt sätt leda stabsarbete, där arbetet måste fortlöpa trots ett förändrat och oförutsägbart händelseförlopp, kräver flerstegstänkande och analys.

Vår stabschefsutbildning ger dig som stabschef eller chef för en krisorganisation de rätta kunskaperna och verktygen för att kunna agera som stabschef i en krisledningsgrupp/stab och leda ett effektivt stabsarbete. Så effektivt att det med stor sannolikhet gör en betydande skillnad på krisens inverkan på verksamheten.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens för att kunna agera som stabschef inom den egna organisationen i ett ledningsstöd, en stab, vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Se även vår öppna stabschefsutbildning.

Beslutsfattning och ledarskap i svåra situationer Läs mer

Att fatta beslut och fatta rätt beslut är av avgörande betydelse för effektiv krishantering. Utbildningen syftar till att skapa en ökad förståelse för mänskliga krisreaktioner och att utveckla förmågan att fatta beslut under stress.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är ett aktörsgemensamt sätt att tänka och arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

mPowerment är utbildade handledare i konceptet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi kan hjälpa er med utbildning och implementering av grunderna samt integrera terminologin i era befintliga planer.

Att stå värd för lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) Läs mer

Sedan juni 2006 är det geografiska områdesansvaret en lagreglerad kommunal uppgift. Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer, bland annat de som bedriver samhällsviktig verksamhet, inom kommunens geografiska område får möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför hantering av extraordinära händelser.

En inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, är en tillfälligt
sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser
om inriktning och samordning. För att en kommun
i sitt lokala geografiska områdesansvar effektivt ska kunna stå
värd för och verka i en ISF vid en händelse krävs att funktionen
är anpassad, implementerad, prövad och övad.

mPowerment är utbildade handledare i Gemensamma grunder genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi kan hjälpa er med utbildning och implementering av funktionen samt integrera terminologin i era befintliga planer.

Utbildning för krisledningsnämnd Läs mer

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller region.

Denna utbildning syftar till att utveckla organisationens förmåga att hantera extraordinära händelser där Krisledningsnämnden är aktiverad (kommun/region).

KRISÖVNING

Krisövning är en central del i det systematiska säkerhetsarbetet för att utveckla och testa förmågor samt identifiera brister. Inga instruktioner, kunskaper eller krispärmar fungerar förrän de har övats.

All erfarenhet visar att verksamheter som övar kontinuerligt blir bättre på att hantera allvarliga händelser och kriser. Vi på mPowerment vet att det aldrig är en fråga ”om” det händer utan det handlar om ”när” det händer.

Vi kan bistå er med övningsledning och utvärdering av krisövningar utifrån mätbara mål och kvalitetsindikatorer – i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov.

Inriktning för övningen anpassas i samråd utifrån övningens syfte, mål och målgrupp. Övningsformatet kan vara allt från lärande seminarieövning (diskussionsövning) till prövande och realistisk simuleringsövning i realtid med verklighetstroget motspel.

Övriga tjänster inom krisledning
Stabsmetodik
Stöd

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Larm- och startövning Läs mer

Syftet är att öva förmågan att aktivera, larma in och bygga upp krisorganisationen utifrån händelsens art.

Beslutsövning Läs mer

En beslutsövning används främst för att öva beslutsprocessen inom en organisation, det vill säga förmågan att under tidspress fatta tidiga och tydliga beslut.

Stabsövning Läs mer

En stabsövning syftar till att öva förmågan att arbeta med interna berednings-, stabs- och informationsrutiner för att skapa en gemensam lägesuppfattning och föreslå beslut, inriktning och prioriterade åtgärder.

Samverkansövning Läs mer

I en samverkansövning övas främst inriktning och samordning genom samverkan. De aktörer på olika ledningsnivåer som berörs av en kris behöver öva tillsammans för att kunna samverka i en verklig krissituation.

STÖD

En allvarlig händelse eller kris kan få förödande konsekvenser för en organisation. Hur väl förberedda vi är och hur vi agerar är direkt avgörande för hur vi kommer att påverkas av situationen. För krisen kommer, förr eller senare. Stor eller liten.

Vi hjälper er att få nödvändig förståelse för riskhantering och krisledning och erbjuder rådgivning och stöd genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Övriga tjänster inom krisledning
Stabsmetodik
Krisövning

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Före krisen: Analys och planer Läs mer

Innan krisen inträffat har man tid att förbereda sig.  Vi hjälper organisationer att reducera riskerna och minska sårbarheten i kritiska delar av verksamheten. Vi bistår er i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov.

mPowerment kan hjälpa er med att:

 • utarbeta risk- och sårbarhetsanalys
 • utforma organisation för krishantering
 • utveckla rutiner och arbetssätt
 • ta fram krisplan, handlingsplaner och checklistor
 • implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
 • utforma strategisk utbildnings- och övningsplan
Under krisen: Stabschefsstöd Läs mer

Vi kan stödja organisationer på plats som ledningsstöd vid en krissituation för att utveckla krisledningens struktur och rutiner. Det gör vi som förstärkningsresurs med syftet att stödja och förstärka en aktörs förmåga att samverka och leda under olika typer av händelser.

Genom stabschefsstöd stödjer vi den som ansvarar för staben (stabschefen) i en rådgivande roll. Vi kan bistå er vid upprättandet av en stab eller stötta den befintliga staben i planeringen i verksamheten utifrån dess inriktning och ramar (ex. ta fram initial lägesbild, stabsarbetsplan, organisation, tidslinjal och stabsorienteringar).

Vi hjälper er att tydliggöra och stärka de grundläggande principerna för svensk krishantering och framförallt ansvarsprincipen. Därtill kan vi även genom rådgivning och stöd hjälpa er att skapa förutsättningar för aktörsgemensam inriktning och samordning enligt Gemensamma grunder vid en samhällsstörning.

Vi har inte svaren på alla frågor men vi har gedigen erfarenhet av att agera i krissituationer. På så sätt kan vi utgöra ett stöd och bollplank som reducerar stressen och hjälper er att fokusera på rätt saker.

Efter krisen: Utvärdering Läs mer

Behöver ni stöd, utredning och utvärdering efter en krissituation? Vi hjälper er utvärdera krishanteringsarbetet som grund för fortsatt utveckling av krishanteringsförmågan. Vi kan också hjälpa er utveckla rutiner för att själva kunna ta till vara på och återkoppla vunna erfarenheter i organisationen.

SAGT OM MPOWERMENT

Konsulterna är flexibla och får utbildningarna att fungera även i dessa coronatider. Vi har nu genomfört både stabsmetodik- och stabschefsutbildningar digitalt och det har visat sig fungera alldeles ypperligt. 

 Jörgen Nilsson, beredskapssamordnare Laholms kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Vi har sedan 2009 samarbetat med mPowerment för att skapa en stabil och lättanvänd metodik att grunda vårt arbete på. Utbildningarna är uppskattade hos såväl politiker som tjänstemän. Deltagarna återkommer ofta till fördelen med att metodiken även kan användas i vardagen.

Helena Westman, säkerhetsstrateg Mjölby och Boxholms kommuner

SAGT OM MPOWERMENT

Ett par veckor efter stabsutbildningen fick vi anledning att testa kunskaperna i skapt läge. De inblandade påtalade vid upprepade tillfällen vilken bra metod det var. Utbildningen var värd sin vikt i guld och jag kan verkligen rekommendera den.

Eva Persson, kanslichef Karlskoga kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Under mina snart 20 år inom säkerhets- och beredskapsarbete på kommunal nivå har jag mött många konsulter. I jämförelse har inga andra varit så kompetenta som konsulterna från mPowerment. Förutom att de både är trevliga och flexibla, så besitter de en stor kunskap om kommunal verksamhet och har ett genuint intresse att bistå organisationen att utveckla sitt krisledningsarbete.

Karin Martini, säkerhetschef Laholms kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Mycket givande dagar på utbildningen i stabs- och ledningsmetodik. Kursen är att ses som en brandövning – lika självklar.

Jan-Åke Filipsson, avdelningschef Region Halland

Aktuellt

4 maj, 2021 av Fredrik Sörlin

DIGITALA MÖTEN - SÅ LYCKAS DU ENGAGERA PÅ DISTANS

Vi genomför både digitala möten, utbildningar och workshops på distans och får ofta väldigt positiv feedback efteråt. Därför vill vi nu dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa fler att engagera även under digitala möten. Här kommer en checklista för dig som ska hålla i ett digitalt möte.
15 december, 2020 av Fredrik Sörlin

PAUSA OCH UTVÄRDERA PÅGÅENDE KRIS

Våga pausa och utvärdera mitt i en långvarig kris. Under rådande pandemi kan en metod med flera mindre delutvärderingar vara en lämplig väg att gå. Identifiera framgångsfaktorer och nödvändiga förändringar - ta sen nya tag.
25 november, 2020 av Carl Magnusson

VISUALISERA STABSARBETET DIGITALT

Hur kan vi visualisera stabsarbetet digitalt för att effektivt bedriva ett kvalificerat krisledningsarbete på distans? Vi ger er verktygen.

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!