fbpx

Krisledning

mPowerment stärker organisationers förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser genom anpassad utbildning, övning och stöd inom stabsmetodik och krisledning.

Vi hjälper er att utveckla en effektiv krisledning och stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen. Vi har gedigen erfarenhet och har stärkt krishanteringsförmågan hos en stor del av aktörerna i det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå.

Utveckling av krishanteringsförmåga och krisberedskap bör byggas upp i flera steg. Hur vi gör det utgår helt från er situation och era förutsättningar, och framför allt: de mål ni vill uppnå.

 

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

VÅRT ERBJUDANDE INOM KRISLEDNING

STABSMETODIK

Läs mer

Läs mer

KRISÖVNING

Läs mer

Läs mer

STÖD

Läs mer

Läs mer

STABSMETODIK

Krisledning handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Våra krisledningsutbildningar hjälper dig och din organisation att bli bättre rustade.

Våra stabsutbildningar ger dig tillgång till de mest effektiva verktygen för ett professionellt ledningsarbete. Stabs- och ledningsmetodiken kan tillämpas som stöd för ledning och samordning såväl i vardagen som vid allvarliga händelser och kriser. Metodiken och verktygen fungerar oavsett verksamhet, storlek på organisation eller vad som orsakat krisen.

Utbildningarnas innehåll och upplägg anpassas utifrån organisationens mål och behov.

Övriga tjänster inom krisledning
Krisövning
Stöd

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Grundutbildning i stabsmetodik Läs mer

Vår grundutbildning i stabsmetodik ger dig och din krisledningsgrupp/stab tillgång till de mest effektiva verktygen och metoderna för att möjliggöra ett professionellt ledningsarbete i en kaotisk situation.

Utbildningen utgår ifrån ett gemensamt synsätt på stabsarbete inom det svenska krishanteringssystemet. Konceptet utgör idag grunden för stabsarbete bland krishanteringssystemets aktörer som stöd vid hantering av samhällsstörningar.

Metodiken och verktygen kan tillämpas som stöd för ledning och samordning såväl i vardagen som vid allvarliga händelser och kriser.

Se även vår öppna utbildning i stabsmetodik.

Stabschefsutbildning Läs mer

Att på ett effektivt sätt leda ett stabsarbete kräver flerstegstänkande och analys, där arbetet måste fortlöpa trots ett förändrat och oförutsägbart händelseförlopp.

Vår stabschefsutbildning ger dig som stabschef eller chef för en krisorganisation de rätta verktygen och kunskaperna för att kunna agera som stabschef i en krisledningsgrupp/stab och leda ett effektivt stabsarbete. Så effektivt att det med stor sannolikhet gör en betydande skillnad på krisens inverkan på verksamheten.

Se även vår öppna utbildning i stabsmetodik.

Beslutsfattning och ledarskap i svåra situationer Läs mer

Att fatta beslut och fatta rätt beslut är av avgörande betydelse för effektiv krishantering. Utbildningen syftar till att skapa en ökad förståelse för mänskliga krisreaktioner och att utveckla förmågan att fatta beslut under stress.

Utbildning för krisledningsnämnd Läs mer

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Denna utbildning syftar till att utveckla organisationens förmåga att hantera extraordinära händelser där Krisledningsnämnden är aktiverad (kommun/landsting).

Gemensamma grunder för samverkan och ledning Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är ett aktörsgemensamt sätt att tänka och arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

mPowerment är utbildade handledare i konceptet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi kan hjälpa er med utbildning och implementering av grunderna samt integrera terminologin i era befintliga planer.

KRISÖVNING

Krisövning är en central del i det systematiska säkerhetsarbetet för att utveckla och testa förmågor samt identifiera brister. Inga instruktioner, kunskaper eller krispärmar fungerar förrän de har övats.

All erfarenhet visar att verksamheter som övar kontinuerligt blir bättre på att hantera allvarliga händelser och kriser. Vi på mPowerment vet att det aldrig är en fråga ”om” det händer utan det handlar om ”när” det händer.

Vi kan bistå er med övningsledning och utvärdering av krisövningar utifrån mätbara mål och kvalitetsindikatorer – i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov.

Inriktning för övningen anpassas i samråd utifrån övningens syfte, mål och målgrupp. Övningsformatet kan vara allt från lärande seminarieövning (diskussionsövning) till prövande och realistisk simuleringsövning i realtid med verklighetstroget motspel.

Övriga tjänster inom krisledning
Stabsmetodik
Stöd

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Larm- och startövning Läs mer

Syftet är att öva förmågan att aktivera, larma in och bygga upp krisorganisationen utifrån händelsens art.

Beslutsövning Läs mer

En beslutsövning används främst för att öva beslutsprocessen inom en organisation, det vill säga förmågan att under tidspress fatta tidiga och tydliga beslut.

Stabsövning Läs mer

En stabsövning syftar till att öva förmågan att arbeta med interna berednings-, stabs- och informationsrutiner för att skapa en gemensam lägesuppfattning och föreslå beslut, inriktning och prioriterade åtgärder.

Samverkansövning Läs mer

I en samverkansövning övas främst inriktning och samordning genom samverkan. De aktörer på olika ledningsnivåer som berörs av en kris behöver öva tillsammans för att kunna samverka i en verklig krissituation.

STÖD

En allvarlig händelse eller kris kan få förödande konsekvenser för en organisation. Hur väl förberedda vi är och hur vi agerar är direkt avgörande för hur vi kommer att påverkas av situationen. För krisen kommer, förr eller senare. Stor eller liten.

Vi hjälper er att få nödvändig förståelse för riskhantering och krisledning och erbjuder rådgivning och stöd genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Övriga tjänster inom krisledning
Stabsmetodik
Krisövning

Vill du veta mer?

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult

Kontakta mig

Exempel på våra tjänster

Före krisen: Analys och planer Läs mer

Innan krisen inträffat har man tid att förbereda sig.  Vi hjälper organisationer att reducera riskerna och minska sårbarheten i kritiska delar av verksamheten. Vi bistår er i en ledande alternativt stödjande roll baserat på era behov.

mPowerment kan hjälpa er med att:

  • utarbeta risk- och sårbarhetsanalys
  • utforma organisation för krishantering
  • utveckla rutiner och arbetssätt
  • ta fram krisplan, handlingsplaner och checklistor
  • utforma strategisk utbildnings- och övningsplan
Under krisen: Stabschefsstöd Läs mer

Vi kan stödja organisationer på plats som ledningsstöd vid en krissituation för att utveckla krisledningens struktur och rutiner. Det gör vi som förstärkningsresurs med syftet att stödja och förstärka en aktörs förmåga att samverka och leda under olika typer av händelser.

Genom stabschefsstöd stödjer vi den som ansvarar för staben (stabschefen) i en rådgivande roll. Vi kan bistå er vid upprättandet av en stab eller stötta den befintliga staben i planeringen i verksamheten utifrån dess inriktning och ramar (ex. ta fram initial lägesbild, stabsarbetsplan, organisation, tidslinjal och stabsorienteringar).

Vi hjälper er att tydliggöra och stärka de grundläggande principerna för svensk krishantering och framförallt ansvarsprincipen. Därtill kan vi även genom rådgivning och stöd hjälpa er att skapa förutsättningar för aktörsgemensam inriktning och samordning enligt Gemensamma grunder vid en samhällsstörning.

Vi har inte svaren på alla frågor men vi har gedigen erfarenhet av att agera i krissituationer. På så sätt kan vi utgöra ett stöd och bollplank som reducerar stressen och hjälper er att fokusera på rätt saker.

Efter krisen: Utvärdering Läs mer

Behöver ni stöd, utredning och utvärdering efter en krissituation? Vi hjälper er utvärdera krishanteringsarbetet som grund för fortsatt utveckling av krishanteringsförmågan. Vi kan också hjälpa er utveckla rutiner för att själva kunna ta till vara på och återkoppla vunna erfarenheter i organisationen.

SAGT OM MPOWERMENT

Vi har sedan 2009 samarbetat med mPowerment för att skapa en stabil och lättanvänd metodik att grunda vårt arbete på. Utbildningarna är uppskattade hos såväl politiker som tjänstemän. Deltagarna återkommer ofta till fördelen med att metodiken även kan användas i vardagen.

Helena Westman, säkerhetssamordnare Mjölby och Boxholms kommuner

SAGT OM MPOWERMENT

Ett par veckor efter stabsutbildningen fick vi anledning att testa kunskaperna i skapt läge. De inblandade påtalade vid upprepade tillfällen vilken bra metod det var. Utbildningen var värd sin vikt i guld och jag kan verkligen rekommendera den.

Eva Persson, kanslichef Karlskoga kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Mycket givande dagar på utbildningen i stabs- och ledningsmetodik. Kursen är att ses som en brandövning – lika självklar.

Jan-Åke Filipsson, avdelningschef Region Halland

SAGT OM MPOWERMENT

Med erfarenheter och lärdomar från utbildningarna finns förutsättningar för ett effektivare arbetssätt med kortare möten och bättre nyttjande av tiden, inte bara i kris utan också i vardagen.

Jonas Birgestam, säkerhetssamordnare Motala kommun

SAGT OM MPOWERMENT

Nyttan med utbildningarna känns som stor! mPowerment har visat sig vara mycket kompetenta inom området krisledning. Vi försöker att använda kunskapen i vardagen, vid skarpa händelser och vid våra övningar.

Sören Berggren, security manager BAE Systems Hägglunds

Aktuellt

27 september, 2019 av Carl Magnusson

MPOWERMENT TECKNAR AVTAL INOM KRISBEREDSKAP

mPowerment tecknar nytt ramavtal om utbildning och övning inom krisberedskap med Region Halland och flera av kommunerna i regionen.
20 juni, 2019 av Carl Magnusson

UTVÄRDERA MERA!

Att reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna kan öka er krishanteringsförmåga. Ta del av vår checklista för att säkerställa en god utvärdering.
12 februari, 2019 av Linda Magnusson

MSB TECKNAR RAMAVTAL MED MPOWERMENT

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har valt att teckna ramavtal gällande medieträning med mPowerment Scandinavia AB.

Vill du jobba med oss?

Håll dig uppdaterad!

Få konkreta råd och praktiska tips direkt i mejlen – Prenumerera på vårt inspirationsbrev!